Monday, May 29

ประโยชน์ของเครือข่ายสังคมออนไลน์คือ

Advantages

ในปัจจุบันนี้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ จัดเป็นสื่อกลางในการให้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ ซึ่งสามารถกระจายตัวออกไปได้อย่างรวดเร็วกว้างขวาง สร้างประโยชน์มากมายทางด้านการติดต่อสื่อสาร แต่อย่างไรก็ตามมันเปรียบได้ดั่งดาบสองคม ถ้าหากผู้ใช้งาน ขาดคุณธรรม , จริยธรรม ,ไม่เคารพสิทธิของผู้อื่น รวมทั้งปราศจากความระมัดระวังในการใช้งานแล้ว เครือข่ายสังคมออนไลน์เหล่านี้ ก็จะเป็นดั่งด้านมืดของสังคมไทยอีกแห่งหนึ่งเลยทีเดียว

ประโยชน์ของ Social networks

  • ผู้ใช้งานสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจร่วมกันได้อย่างรวดเร็ว
  • เป็นคลังข้อมูลความรู้ที่ไร้พรมแดน เนื่องจากคุณสามารถนำเสนอเนื้อหา , แสดงความคิดเห็น , แลกเปลี่ยนความรู้ รวมทั้งตั้งคำถามอันน่าสนใจในเรื่องต่างๆ เพื่อให้บุคคลในโลกออนไลน์มาสนทนากัน
  • ช่วงประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
  • จัดเป็นสื่อกลางในการนำเสนอผลงานตัวเอง เช่น นิยาย , รูปภาพ , VDO Clips เพื่อให้ผู้อื่นได้เข้ามาชมพร้อมแสดงความคิดเห็น
  • สื่อกลางที่สำคัญของโลกยุคใหม่ ใช้โฆษณา , ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งบริการลูกค้าได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า
  • สร้างผลงานและรายได้ให้แก่ผู้ใช้งาน เกิดอาชีพใหม่ๆ ขึ้นมากมาย
  • คลายเครียดสำหรับผู้ที่ต้องการหาเพื่อนคุย สร้างมิตรภาพใหม่
  • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีจากเพื่อนสู่เพื่อน

ความน่าจะเป็นของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต

มีการคาดการณ์กันว่า มนุษย์สามารถสร้างคอมพิวเตอร์ให้มี ทักษะใกล้เคียงกับมนุษย์ เช่น เข้าใจภาษาสื่อสารของมนุษย์ , ประสาทเทียม , ระบบเสมือนจริง เป็นต้น สำหรับแนวโน้มในด้านบวก การพัฒนาอย่างรุดหน้าก้าวไกลของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นสายใยจากทั่วโลก สามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างมหาศาล , มีผลต่อช่องทางดำเนินธุรกิจ เช่น ทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ , พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ , พักผ่อนด้วยการดูหนัง , ฟังเพลง , เล่นเกมออนไลน์ เป็นต้น

พัฒนาให้คอมพิวเตอร์ฟังและโต้ตอบเป็นภาษามนุษย์ได้ อ่านตัวหนังสือ , ลายมือ ได้ พร้อมแสดงผลออกมาได้เหมือนจริง ทั้งแบบ 3 มิติ และรับรู้ด้วยประสาทสัมผัส

พัฒนาระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล , ความรู้ , เพื่อพัฒนาระบบ

ศึกษาตามอัธยาศัยด้วยระบบ E-learning เป็นการเรียน – การสอนด้วยระบบทางไกล ทำให้ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆได้ตลอด 24 ชั่วโมง

พัฒนาเครือข่ายโทร คมนาคม ระบบสื่อสารผ่านเครือข่ายไร้สาย , เครือข่ายดาวเทียม รวมทั้งระบบสารสนเทศ จึง

 ทำให้ค้นหาตำแหน่งได้อย่างแม่นยำ

บริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศผนวกเข้ากับเครือข่ายสื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ดำเนินงานของภาครัฐ ที่มีชื่อว่า E-government พร้อมระบบฐานของข้อมูลประชาชนอย่าง E-citizen

แนวโน้มด้านลบ

เกิดความผิดพลาดของระบบคอมพิวเตอร์ ทั้ง Hardware กับ Software อันเกิดขึ้นจากการออกแบบและพัฒนา ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทั้งระบบรวมทั้งสูญเสียค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ปัญหา

ละเมิดลิขสิทธิ์ คือ การ Copy และลอกเลียนแบบ

ก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ เช่น โจรกรรมข้อมูล , ล่วงละเมิด , ก่อกวน เป็นต้น ข้อมูล